ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van TuinCreaties ingeschreven in het handelsregister onder nr 63043610

 

 

ALGEMEEN

 

 1. Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met TuinCreaties, hierna te noemen TuinCreaties, een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 

 1. Alle aanbiedingen van TuinCreaties, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Ook zijn deze tevens van toepassing op alle verbintenissen die voorvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met TuinCreaties overeengekomen te worden.

 

 1. Alle door TuinCreaties uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en blijven behoudens verlenging slechts 30 dagen van kracht. Tuin Creaties behoeft slechts die werkzaamheden te verrichten welke in de offerte/opdrachtbevestiging zijn vermeld.

Indien de ondergrond zodanig (hard) is dat deze deels verwijderd moet worden alvorens tot bestrating kan worden overgegaan komt zulks voor rekening van de opdrachtgever. Indien er te weinig (levende) materialen, stenen, tegels e.d. zijn dan komt zulks nooit voor rekening van TuinCreaties, ongeacht wat de oorzaak ervan is. De kosten van de bij te bestellen aantallen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Alle door TuinCreaties vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Voor particulieren zijn de vermelde prijzen altijd inclusief btw.

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met TuinCreaties eerst dan tot stand nadat TuinCreaties een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is, dan wel mondeling heeft bevestigd en met de uitvoering een aanvang heeft gemaakt. De uitgebrachte offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden TuinCreaties slechts indien deze door TuinCreaties schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen drie werkdagen.
 4. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop, aangegaan door personeel of door tussenpersonen die handelen in opdracht van TuinCreaties, zijn slechts dan bindend indien een en ander door TuinCreaties schriftelijk is bevestigd.

 

 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. TuinCreaties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft TuinCreaties het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TuinCreaties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TuinCreaties worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TuinCreaties zijn verstrekt heeft TuinCreaties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 

 1. De opdrachtgever zorgt er – naast het hiervoor daarover bepaalde – voor dat TuinCreaties tijdig kan beschikken over:

–        de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met TuinCreaties,

–        aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, gas en water.

 1. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TuinCreaties zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TuinCreaties de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TuinCreaties daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal TuinCreaties geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TuinCreaties kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de opdracht (meer- of minderwerk) zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van TuinCreaties op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust bewijs op degene die een beroep doet op meer- of minderwerk, maar ingeval TuinCreaties extra planten of bomen c.q. materialen heeft geleverd (die niet in de offerte of offertes voorkomen) zal worden aangenomen dat sprake is van meerwerk.

 

LEVERANTIES

 

 1. Alle leveranties welke door TuinCreaties geschieden worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. TuinCreaties staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde levende materialen en voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. De feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. TuinCreaties zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, aarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door haar verwerkte levende materialen wordt door TuinCreaties, mits de verzorging aan haar is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.
 4. Met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt dat TuinCreaties zal zorgdragen voor een milieu-hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomen. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever en zullen – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

 1. TuinCreatiesi is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of verrichte werken, tenzij deze schade TuinCreaties toegerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling.
 2. TuinCreaties is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van grove nalatigheid of grove schuld aan de zijde van TuinCreaties, haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze door haar verzekering wordt gedekt.
 3. Na oplevering is TuinCreaties niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk noch voor enige andere schade tenzij dit valt onder de garantie dan wel het geleverde in het geheel niet voldoet aan de beoogde functie.
 4. Indien TuinCreaties aansprakelijk is voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van TuinCreaties te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Geen aansprakelijkheid of garantie is van toepassing ingeval van:

–        Kleine onvolkomenheden in de afwerking en de geleverde materialen die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.

–        Beschadigingen aan de geleverde zaken die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege TuinCreaties zijn uitgevoerd.

–        Materialen, waaronder ook begrepen levende materialen, die op voorschrift van de opdrachtgever door TuinCreaties zijn toegepast en/of die betrokken zijn bij c.q. geleverd zijn door derden.

–        Beschadigingen als gevolg van het feit dat de opdrachtgever niet bereid is TuinCreaties de gelegenheid te bieden alle haar noodzakelijk voorkomende wijzigingen of herstelwerkzaamheden, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, uit te voeren, gedurende een voor die werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk geachte periode.

 1. De garantie omvat uitsluitend de vervanging van de door TuinCreaties geleverde zaken welke door de opdrachtgever als ondeugdelijk worden aangetoond.

 

 1. De gegeven garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van TuinCreaties reparaties aan het geleverde verricht, dan wel doet of laat verrichten.

 

 

UITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

 

 1. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.

Indien naar het oordeel van TuinCreaties de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft TuinCreaties het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft TuinCreaties het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar haar oordeel in het kader van het instaan voor de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.

 1. Kabels, leidingen e.d.

Opdrachtgever is verplicht TuinCreaties te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. in de te bewerken grond, alles in de ruimste zin van het woord.

 1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en TuinCreaties overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat TuinCreaties de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

 1. Overmacht aan de zijde van TuinCreaties.

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij TuinCreaties tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt TuinCreaties onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

 

RECLAMES

 

 1. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum.
 2. In geval van een gerechtvaardigde reclame, heeft TuinCreaties de keuze tussen vervanging van de geleverde zaak, dan wel aanpassing van het factuurbedrag, dan wel ontbinding van de overeenkomst.

 

 

BETALING

 

 1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden zonder enige compensatie of korting.

Indien binnen de gestelde betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden is TuinCreaties gerechtigd een rente in rekening te brengen zoals hierna genoemd onder ‘rente en kosten’.

 1. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door TuinCreaties gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 2. Ingeval de opdrachtgever:
 3. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
 4. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 5. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
 6. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 7. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

heeft TuinCreaties door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verdere werkzaamheden of leveranties op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door TuinCreaties verrichten werkzaamheden of geleverde goederen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd TuinCreaties recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

 

 

RENTE EN KOSTEN

 

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze vanaf de factuurdatum rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Indien het factuurbedrag ten dage van opeisbaarheid niet geheel is voldaan, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder sommatie of ingebrekestelling. De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de hiervoor genoemde rente alle kosten verschuldigd, waaronder die van buitengerechtelijke incassokosten die ten deze worden bepaald op 15%.

 

 

RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Zodra de zaken, onderdelen daarvan of materialen aan de opdrachtgever zijn geleverd, draagt deze het risico en de aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, door of aan deze zaken ontstaan.
 2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat het eigendom van zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., eerst op de opdrachtgever over, wanneer alle aan TuinCreaties met betrekking tot de levering van de zaken verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten aan TuinCreaties zijn voldaan.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 

Alle door TuinCreaties verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TuinCreaties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

 

OVERIG

 

Indien een of meer bepalingen als hiervoor genoemd geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

 

 

GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT

 

Op alle aanbiedingen van TuinCreaties, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen TuinCreaties en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.

 

 

5/2015